طراحی و اجرای واحد تجاری (اپل استور) – شیراز پاساژ سپهر                                                طراح: نوید انصاری                                                                                           اجرا: رضا صدیقی